அட‌டா ஆளுந‌ர் புதுசு

அட‌டா ஆளுந‌ர் புதுசு

அட‌டா வை புதிய‌ version இற்கு மேம்ப‌டுத்திவிட்டேன் ‍[upgraded].

நீங்க‌ள் அட‌டாவில் ஒரு வ‌லைப்ப‌திவு வைத்திருப்ப‌வ‌ரானால், உங்க‌ள் க‌ண‌க்கில் உட்புகுந்தால் [login], புதிய‌ ஆளுந‌ர் [admin] ச‌லுகைக‌ளைக் காண‌லாம்.

தைப் பொங்க‌லுக்கு அட‌டா உம் புதிசு.

Tags: