அப்பாடியோவ்.

அப்பாடியோவ்.

அப்பாடியோவ்.

அடடா இல் உள்ள எல்லா theme களிலும் தமிழ் உடைந்து தெரியாமல், சரியாகத் தெரிய fix பண்ணியாச்சு.

Tags: