காணமல் போகவில்லை.

காணமல் போகவில்லை.

என்ன அடடா சத்தத்தைக் காணவில்லை என்று யோசிக்காதீர்கள். நான் ஒரு test environment நிறுவிக்கொண்டிருக்கிறேன். அதை நிறுவினால் தான் முதலில் சோதனை செய்துவிட்டு பிறகு இங்கே போடலாம். இல்லாவிட்டால், நான் சோதனை செய்யும் போது பிழைக்கும் யாவும் உங்களுக்கு இடையூறாக இருக்கும்.

கனக்க வேலை இருக்கிறது.

Tags: