அடடா தமிழாக்கம்

அடடா தமிழாக்கம்

கீழே ஆங்கில‌த்தில் உள்ள‌வ‌ற்றை த‌மிழுக்கு மாற்றித் தாருங்க‌ளேன்.

மிக்க‌ ந‌ன்றிக‌ள்.

உ+ம்: நான் மொழிமாற்றம் செய்துள்ளது:

Lost your password?
கடவுச் சொல்லைத் தொலைத்து விட்டீர்களா?

 

1. Activation Key Required
2. All set!
3. Username
4. Sorry, that key does not appear to be valid.
5. Signup »
6. Support Forums
7. ERROR: Please enter a username.
8. Default
9. Thumbnail path invalid
10. File not found
11. Stylesheet
12. Popup Comments
13. Footer
14. Header
15. Sidebar
16. Page Template
17. my-hacks.php (legacy hacks support) [hacks என்றால், என்னொருவர் [எழுதிய கணினி மென்பொருளில்] செய்ததில் சிலவற்றை மாற்றியமைப்பது.]
18. File type does not meet security guidelines. Try another.
19. ID
20. View Mode
21. Spam
22. Already pinged: [ping என்றால், உங்கள் இடுகை இருக்கிறதா என்று பரிசோதிக்கும் முகமாக ஒரு தொடர்பு வேண்டுகோள்.]
23. Optional Excerpt [Excerpt என்றால், சுருக்கம்/ summary/ peek]
24. Trackbacks [Trackbacks என்றால், ஒருவர் இட்ட இடுகைக்கு [Post] வேறொருவர் தொடுப்புக் கொடுப்பதை அறிவிப்பது.]
25. Send trackbacks to
26. Save as Draft
27. Advanced Editing »
28. Link Relationship (XFN)
29. co-resident
30. romantic
31. muse
32. crush
33. date
34. sweetheart
35. Mark as Spam
36. Importing
37. Manage Blogroll
38. Blogroll Management [Blogroll என்றால், bookmark/ favourites URL]
39. Tagline: [Tagline வலைப் பதிவிற்கு ஒரு தலைப்பு இருக்கும். அதற்கு ஒரு சிறு விளம்பரம்/ முகவுரை/ துவக்க வரி போல் ஒரு வரி கொடுப்பது. தமிழ் படங்களுக்கு தமிழில் தலைப்பு வைத்துவிட்டு அதன் கீழே ஆங்கிலத்தில் ஒரு சிறு வரி இடுவார்களே, அப்படி]
40. Uploading
41. Blog visibility:
42. Default bookmark category:
43. Plugin activated. [Plugin என்றால், சின்னச் சின்ன easy user interface for the admins]
44. Plugin deactivated.
45. Plugin Management
46. Your Profile and Personal Options
47. Edit Themes
48. Not Spam
49. Mark as Spammers
50. Congratulations!
51. Widget title: [Widget என்றால், சின்னச் சின்ன easy user interface for the users]
52. Entries RSS [RSS முகவரியை உபயோகித்து வேறு இணையத்தளங்களிலும் இங்கே இடும் இடுகைகளைக் காட்டலாம். உ+ம்: top 10 latest post களை வேறு இணையத்தளத்தில் அந்த RSS முகவரியை உபயோகித்துக் காட்டலாம். அடடா இணையத்தளத்திலிருந்து தான் வருகிறதென்பதே தெரியாமல் காட்டலாம்.]
53. Recent Spam Harvest
54. Reinit Plugins
55. Theme Check
56. New pingback on your post #%1$s \”%2$s\” [pingback என்றால், உங்கள் இடுகை இருக்கிறதா என்று பரிசோதிக்கும் முகமாக ஒரு தொடர்பு வேண்டுகோள்.]
57. To delete this comment or mark as spam, visit the comment admin panel: %s
58. Cannot find 2nd chance plugin file: %s
59. caption
60. mode: append
61. mode: overwrite
62. Forcing MySQL updates on core and plugins.
63. Default filter (no action) called for plugin:
64. Default treatment (no action) called for plugin:
65. Generating mail digest (Last digest was %s).
66. Powered by WordPress
67. Syndicate this site using RSS [RSS முகவரியை உபயோகித்து வேறு இணையத்தளங்களிலும் இங்கே இடும் இடுகைகளைக் காட்டலாம்.  உ+ம்:  top 10 latest post  களை வேறு இணையத்தளத்தில் அந்த RSS முகவரியை உபயோகித்துக் காட்டலாம்.  அடடா இணையத்தளத்திலிருந்து தான் வருகிறதென்பதே தெரியாமல் காட்டலாம்.]
68. Unable to create directory %s. Is its parent directory writable by the server?
69. Quote/Indent
70. Hosted By Sourceforge


அன்புடன்,
அடடா
http://adadaa.com/
தமிழ் வலைப் பதிவு சேவை

Tags: